Góralu, chodź z nami na Drugą Stronę!
Statut

Pobierz Statut jako plik PDF

 

Statut Stowarzyszenia "Druga Strona"

 

 Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego nosi nazwę Stowarzyszenie "Druga Strona".

 

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Bielsko-Biała.

 

§ 3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bielsko-Biała i regionu Podbeskidzia.

 

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń i innych organizacji o podobnych celach.

 

§ 6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie zobowiązującymi przepisami.

 

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywnej działalności członków. Do prowadzenia swych spraw, działalności statutowej może zatrudniać pracowników, w tym również Członków zwyczajnych.

 

 

Rozdział 2.

Cele Stowarzyszenia oraz środki  ich realizacji.

 

§ 8.

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Propagowanie, upowszechnianie, organizowanie, wsparcie finansowe i stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju kulturalnego kibicowania TS „Podbeskidzie”.
 2. Rozwijanie różnych form kultury fizycznej i edukacyjnych w środowisku dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 3. Integrowanie środowisk na rzecz wspólnego kibicowania klubowi TS „Podbeskidzie”
 4. Promocja meczów piłki nożnej.
 5. Propagowanie historii i tradycji TS „Podbeskidzie”
 6. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań mających na celu doprowadzenie do  podjęcia współpracy TS „Podbeskidzie” z osobami fizycznymi i prawnymi.
 7. Działania mające na celu wpływ na politykę informacyjną i marketingową TS „Podbeskidzie”
 8. Promowanie współpracy klubów piłkarskich z organami administracji rządowej i samorządowej.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

1.      Propagowanie, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków do wyzwalania inicjatyw społecznych dotyczących rozwoju kulturalnego kibicowania.

2.      Rozwijanie współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami w zakresie rozwoju kulturalnego kibicowania.

3.      Organizację wyjazdów na mecze TS Podbeskidzie i innych drużyn sportowych.

4.      Dofinansowanie zakupu biletów na mecze piłkarskie rozgrywane na stadionie miejskim w Bielsku-Białej oraz wyjazdów na mecze w innych miastach.

5.      Propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa poprzez organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

6.      Informowanie społeczności kibiców i sympatyków TS Podbeskidzie o sprawach klubowych.

7.      Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej.

8.      Promowanie szacunku i przywiązania do tradycji i barw klubowych.

9.      Promowanie klubu wśród dzieci i młodzieży, począwszy od przedszkoli po środowiska akademickie.

10.  Promowanie klubu w środowiskach sportowych w regionie poprzez przyciąganie młodzieży piłkarskiej z małych klubów na mecze TS Podbeskidzie.

11.  Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej, a w szczególności piłki nożnej.

12.  Działania marketingowe promujące Klub TS „Podbeskidzie” i Stowarzyszenie, w szczególności prowadzenie wspólnie z Klubem TS „Podbeskidzie” akcji mających na celu propagowanie bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w meczach piłki nożnej wśród młodzieży szkolnej i dorosłych.

13.  Wpływ na politykę informacyjną Klubu TS „Podbeskidzie” poprzez organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia z Zarządem i akcjonariuszami Klubu TS „Podbeskidzie” oraz z przedstawicielami administracji samorządowej.

14.  Wspieranie Zarządu Klubu TS „Podbeskidzie” w zakresie działań marketingowych.

 

 

15.  Aktywizowanie członków Stowarzyszenia w działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

16.  Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i za granicą.

17.  Gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację celów Stowarzyszenia określonych w §8.

18.  Podejmowanie innych działań i przedsięwzięć niezbędnych dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 10.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów.

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

-        47.19.Z Pozostała  sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

-        47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

-        58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,   z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

-        63.12.Z Działalność portali internetowych

-        68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

-        68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

-        70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

-        73.11.Z Działalność agencji reklamowych

-        73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

-        73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

-        73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

-        79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

-        82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

-        85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

-        85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

-        93.1 Działalność związana ze sportem

-        93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 

 

Rozdział 3.

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

 

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się :

1.   zwyczajnych

2.   wspierających

3.   honorowych

 

§ 12.

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a.       Osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która na podstawie deklaracji     pisemnej zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

b.      cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3.      Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

4.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której godność tą nada Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

5.      Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, działające w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela, zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 13.

1.      Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do statutowych władz Stowarzyszenia oraz prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków.

2.      Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków bez prawa do głosu.

3.      Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez przedstawicieli w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym, zgłaszania propozycji i wniosków władz Stowarzyszenia i korzystania z innych uprawnień.

 

 

§ 14.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają ponadto prawo:

 1. Wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w zebraniach i zgromadzeniach zgodnie z postanowieniami Statutu
 3. Korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego stanowiących własność Stowarzyszenia według obowiązujących regulaminów uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Reprezentowania Stowarzyszenia oraz noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia .

5.      Pierwszeństwa w udziale w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 15.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz  uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia wydanych na jego podstawie.
 2. Realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia oraz
 3. Brania czynnego udział w życiu i działalności Stowarzyszenia
 4. Opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 

§ 16.

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

a.       Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.

b.      Utraty zdolności do czynności prawnej przez osobę fizyczną.

c.       Skreślenia z listy członków.

d.      Skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

e.       Śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną.

f.        Rozwiązania się Stowarzyszenia.

2.      Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, o których mowa w § 16  pkt. 1.c może nastąpić w razie:

a.       Uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia .

b.      Umyślnego i rażącego naruszania postanowień Statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów, zasad oraz etyki.

c.       Popełnienia przestępstwa lub innej szkodliwej działalności skierowanej przeciw Stowarzyszeniu.

d.      Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.

e.       Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.

f.        Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

g.       Działania na szkodę Stowarzyszenia

3.      Skreślenia z listy członków  na podstawie prawomocnej uchwały dokonuje Zarząd.

4.      Wykluczeni ze Stowarzyszenia mają prawo odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia takiej uchwały przez Zarząd lub powzięcia o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

a.       Walne Zebranie Członków,

b.      Zarząd,

c.       Komisja Rewizyjna.

 

2.      Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

3.      Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

 

§ 18.

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a.       uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,

b.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

c.       wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d.      rozpatrywanie odwołań od uchwały w wypadku przewidzianym w § 16 ust. 4,

e.       dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

f.        określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczenia,

g.       uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

h.       decydowanie o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

i.         rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych w obrady Walnego Zebrania Członków oraz tych, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 19.

1.      Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, raz w roku.

2.       Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd po upływie kadencji tj. co cztery lata.

3.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a.       z własnej inicjatywy,

b.      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c.       na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

4.      Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust.1. lub 2 w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt. 2 i 3, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5.      Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

6.      Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

7.      W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o którym mowa w ust.1-3.

 

§ 20.

Walne Zebranie  Członkówjest prawomocne:

a.       w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,

b.      w drugim terminie – bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

§ 21.

1.      Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2. uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

2.      Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.

3.      Z zastrzeżeniem § 18 ust. 2c uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 

§ 22.

W okresie między Walnymi Zebraniami władzę w Stowarzyszeniu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 23.

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

2.      O liczebności Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków.

3.      Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3. ust. 2. ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu i wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 

§ 24.

1.      Do kompetencji Zarządu należy:

a.       kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b.      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c.       przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

d.      uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e.       powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

f.        składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

g.       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

h.       podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

i.         wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

2.      Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu/

 

 

§ 25.

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.

2.      Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.

3.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

4.      W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

 

§ 26.

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a.       przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

b.      przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,

c.       kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków,

d.      przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

e.       wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

3.      Komisja Rewizyjna ma prawo:

a.       składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,

b.      wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określenia sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,

c.       występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu.

 

§ 27.

1.       Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

2.       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a.       być członkami Zarządu Stowarzyszenia, małżonkami członków zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b.      być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c.       otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

3.   Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 16.

4.      Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin Komisji.

5.      Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.

 

§ 28.

1.      Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a.       upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia,

b.      ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c.       zrzeczenia się udziału w tych organach,

d.      odwołanie przez Walne Zebranie Członków.

 

 

 

§ 29.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce wakujące, w ilości nie większej niż jedna trzecia składu osobowego. Kooptacja wymaga akceptacji najbliższego Walnego Zebrania.

 

§ 30.

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego  organizację i zakres działania.

 

 

Rozdział 5.

Majątek Stowarzyszenia.

 

§ 31.

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2.      Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:

a.       składek członkowskich,

b.      wpływów z organizacji imprez,

c.       darowizn, zapisów i spadków,

d.      dotacji budżetowych na zadania zlecone Stowarzyszeniu,

e.       majątkuStowarzyszenia,

f.        innych źródeł.

g.       dochodów z działalności gospodarczej.

 1. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy jego członków.

 

 

§ 32.

1.      W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania.

2.      Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

 

 

 

§ 33

 

1.      Stowarzyszeni „Druga Strona” nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać  zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Stowarzyszenia „Druga Strona”.

2.      Przepis powyższy dotyczy odpowiednio osób, z którymi członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.      Osoby wymienione w ust. 2 zwane są dalej w Statucie osobami bliskimi.

 

§ 34

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia „Druga Strona” osobom wymienionym w § 33 punkt 1 i 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

§ 35

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 33 punkt 1 i 2 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia „Druga Strona”.

 

 

Rozdział 6.

Wyróżnienia i kary.

 

§ 36.

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia  mogą być przyznane wyróżnienia
i nagrody.

2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 37.

1.      W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków, prawo roszczenia następujących kar:

a)      upomnienia,

b)      nagany,

c)      zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d)      wykluczenia.

2.      Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni.

3.      Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

 

Rozdział 7.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia.

 

§ 38.

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w § 21. ust. 2.

 

§ 39.

1.      Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

2.      Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Wiceprezes Zarządu.