Góralu, chodź z nami na Drugą Stronę!
Deklaracja członkowska

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia skontaktuj się z nami:

telefon: 791 121 266

e-mail: stowarzyszenie@drugastrona.org.pl

 

Pobierz deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia

 

Zapisy Statutu dotyczące członkostwa w Stowarzyszeniu:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

 1. Osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która na podstawie deklaracji pisemnej zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do statutowych władz Stowarzyszenia oraz prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają ponadto prawo:

 1. Wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć w zebraniach i zgromadzeniach zgodnie z postanowieniami Statutu
 3. Korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego stanowiących własność Stowarzyszenia według obowiązujących regulaminów uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Reprezentowania Stowarzyszenia oraz noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia .
 5. Pierwszeństwa w udziale w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz  uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia wydanych na jego podstawie.
 2. Realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia oraz
 3. Brania czynnego udział w życiu i działalności Stowarzyszenia
 4. Opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.